13/06/2024

3 thoughts on “長毛!

  1. 今屆三連星入局, 好戲囉.
    不過希望除左罵, 點都做少少野啦… 如果唔係下屆就難再留局.
    做得好, 話唔定到時社民可以全區際霸~

  2. 長毛真係形到爆, 絕對有資格成為新的潮流指標~ XD

Comments are closed.