13/06/2024

2 thoughts on “填滿照片

  1. 一到酒樓隨手影的,哈~如果我再Corp下相應該會好好睇的
    第二張….可樂是比較多的

  2. 正呀! 如果構圖再工整D就Prefect~~

    第二張好好…唔知夠唔夠”一半藍一半紅”呢~? 咁好特別呀!

Comments are closed.