mega888 mega888 mega888
Whats That Smell in the Kitchen
24/06/2024

無聊系列 – 「我是柒頭」

今次介紹一個網站…不能不佩服香港人…
睇o個陣記得唔好食野飲野


呢個站係一個香港人去左一間屋村茶餐廳之後o既不快經歷(還要出動警察)
我一路睇一路笑…

雖然我都覺得佢講o既有一定o既道理, 但係都係忍唔住笑下佢~

地址: http://kakalok.why.to/
(情報元: pumb o既吃喝玩樂板 – www.pumb.org)