mega888 mega888 mega888
Changing the Standard
24/06/2024

liveblogging: mcdonald's 港式燒味其實係燒咩味?

其實係蜜汁叉燒味
點解將叉燒就等於燒味呢~~~~

油雞燒肉咁又點計呢?

切雞乳豬呢咁~~~??

同埋點解一倒包粉出黎會有味~~~~

….拜托, 唔好玩啦xd