15/04/2021

8 thoughts on “我發誓以後唔借iPod俾人!

  1. 吓吓吓吓吓吓吓吓吓?????????

    你無同我提過, 我返去搵搵.

  2. 你說的是EX80吧?有很多顏色那隻
    我不見的是鋁外殼那隻…orz

Comments are closed.